Felhasználási feltételek

Felhasználói szabályzat

 

Általános szabályok

Jelen felhasználási feltételek kibocsátója Fekete László egyéni vállalkozó (székhelye: 2074 Perbál Kossuth Lajos 38.; a továbbiakban: Szolgáltató), a vigyed.hu internetes oldal (a továbbiakban: az Oldal) tulajdonosa és üzemeltetője.

Szolgáltató kijelenti, hogy az Oldal használata, az Oldal által kínált szolgáltatások (a továbbiakban: szolgáltatások) igénybevétele kizárólag jelen szabályzatban foglalt feltételek betartása mellett megengedett.

Felhasználónak kell tekinteni jelen szabályzat vonatkozásában azt, aki az Oldalt megtekinti, regisztrál, az Oldalon hirdetést helyez el, hirdetésre jelentkezik vagy ajánlatot tesz, illetve egyéb célból igénybe veszi az üzenetküldés vagy bármely más az Oldalon elérhető funkciót (a továbbiakban: Felhasználó).

Az Oldal Felhasználója kizárólag olyan magánszemély lehet, akinek cselekvőképessége az összes szolgáltatás vonatkozásában nem korlátozott. Az Oldalt minden Felhasználó saját kockázatára és felelősségére használhatja.

Felhasználó az Oldal bármilyen formában való használatával mint ráutaló magatartással elismeri, hogy jelen szabályzatot megismerte, tartalmát megértette, és annak feltételeit magára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el, azt minden körülmények között betartja.
Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy amennyiben e szabályzat, vagy az Oldal működésének bármely eleme számára nem egyértelmű, haladéktalanul – még az Oldal használatának megkezdése, vagy a használat folytatása előtt – Szolgáltatóhoz fordul felvilágosításért.

Felhasználó fentiekkel együtt szintén elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztató (https://vigyed.hu/adatvedelmi-tajekoztato/) tartalmát megismerte és elfogadja.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot részben vagy egészben egyoldalúan módosítsa, különösen a szolgáltatások tartalma, feltételei, díjmentessége illetve díja vonatkozásában. Szolgáltató e változtatásokat jelen szabályzat eredeti elérési helyén (https://vigyed.hu/felhasznalasi-feltetelek/) közli. A változtatás időpontját követően Felhasználó bármely szolgáltatás használatával egyben elfogadja a módosított szabályzatot. Amennyiben Felhasználó a szabályzatot nem fogadja el, a továbbiakban köteles az Oldal használatától tartózkodni, a Szolgáltatóval már létrejött jogviszonyát haladéktalanul megszüntetni.

Szolgáltató figyelmezteti Felhasználót a jóhiszeműség és tisztesség, illetve az együttműködés kötelezettségének megtartására. A Felhasználó köteles az Oldalt, annak minden szolgáltatását jogszerűen és a mindenkori hatályos jogszabályok betartásával használni.

Felhasználó köteles például Szolgáltatónak haladéktalanul jelenteni az oldal minden általa felismert hibáját, illetve minden olyan az Oldal működése során adódó lehetőséget, mely az Oldal és a Szolgáltató céljaival nyilvánvalóan ellentétes.

Szolgáltató az Oldalon online hirdetési felületet, valamint kapcsolódó szolgáltatásokat kínál a felhasználók számára termékek és szolgáltatásaik hirdetése céljából az alábbiakban részletezett feltételek mellett.

 

Szerződés

A szolgáltatások igénybevételével Felhasználó és Szolgáltató között online – írásbelinek nem minősülő, nem rögzített – szerződés jön létre, melynek nyelve a magyar. A szerződés létrejöttét az Oldal használatára vonatkozó elektronikus adatok igazolják. Az Oldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles változtatás nélkül megőrizni.

Az Oldal egyes szolgáltatásait csak bejelentkezéssel lehet igénybe venni, míg más szolgáltatások e nélkül is elérhetőek. A bejelentkezés legalább felhasználónév és e-mail cím megadásával történő regisztrációt követően, vagy a Google illetve Facebook külső szolgáltatók által tárolt profiladatokkal lehetséges. Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adatok valódiak. Amennyiben Felhasználó fenti adataiban változás áll be, köteles a változásokat átvezetni. Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját törölni, amennyiben észleli, hogy az valótlan adatokat tartalmaz.

A regisztráció törlését Felhasználó e-mailben kezdeményezheti, akkor, ha Szolgáltatóval jogvitája, felé tartozása nem áll fenn. A regisztráció törlését Szolgáltató legfeljebb 30 nap alatt végzi el.

 

Díjszabás

A hirdetésfeladás az Oldalon ingyenes. A hirdetések kiemelését Szolgáltató ellenérték fejében kínálja. Szolgáltató saját belátása szerint ingyenesen is kiemelhet általa választott hirdetéseket. A kiemelés időtartama, az ehhez tartozó ár, és a vállalt kiemelési szolgáltatás meghatározása a szolgáltatásvásárlási oldalon jelenik meg.

A megrendelt fizetős szolgáltatás ellenértékét Felhasználó PayPal fizetési rendszeren keresztül köteles kiegyenlíteni. Az ellenérték beérkezéséig Szolgáltató nem köteles a kiemelést teljesíteni.

Ha a kiemelés a rendszer meghibásodása vagy más, a megrendelő fel nem róható okból nem jön létre, a megrendelő időarányos pénzvisszatérítésre jogosult.

Szolgáltató jelen díjszabás megváltoztatásáig termékhirdetések feladásához kapcsolódó egyéb szolgáltatásait ingyenesen nyújtja a felhasználók részére. Ez a díjszabás nem vonatkozik az oldal fő szolgáltatását jelentő hirdetésfeladási felülettől függetlenül, külön megállapodás szerint létrejövő egyéb jogviszonyra, különösen a reklámfelület értékesítésre.

 

A feltöltött hirdetés

A Felhasználó által feltöltött hirdetéseket Szolgáltató jogosult a főoldalán vagy máshol közzétenni, kiemelni. Felhasználó az Oldal használatával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az általa szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (ideértve a képeket is) Szolgáltató ellenérték nélkül, a szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben felhasználja. Ez a felhasználási jog kizárólagos, harmadik személy részére átadható. Felhasználó kijelenti, hogy az általa feltöltött elemekre vonatkozóan jogosult ilyen engedélyt adni Szolgáltatónak.

A rendszer esetleges meghibásodásából vagy más okból meg nem jelenő, illetve elvesző hirdetés miatt Felhasználót kártérítés vagy egyéb kompenzáció nem illeti meg.

Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan információ közzétételétől, amely obszcén, a többi felhasználó bármelyikét, a felhasználók bármely csoportját vagy Szolgáltató jogos érdekeit sértheti, továbbá amely bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, illetve más módon jogsértő.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az Oldalon megjelenő, a közvetlen ráhatásától függetlenül feltölthető és módosítható tartalmakért, azok valós, pontos mivoltáért. Felhasználó köteles arról gondoskodni, hogy az általa az Oldalon megosztott adatok a valóságnak megfelelőek, jogszerűek és pontosak legyenek.

Szolgáltató felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a feltöltött hirdetések nem minősülnek a Polgári törvénykönyv szerinti ajánlattételnek.

Amennyiben a hirdetett termék adásvételére sikeresen sor került, Felhasználó köteles a hirdetést 8 napon belül törölni. A 90 napnál régebben feltöltött hirdetéseket Szolgáltató jogosult belátása szerint törölni.

Szolgáltató saját belátása szerint eltávolíthat minden olyan hirdetést, amely jelen szabályzatba ütközik, illetve jogos érdekeit, erkölcsi vagy világnézeti meggyőződését sérti, vagy amely ezek gyanúját veti fel. Súlyos esetben felhasználó regisztrációját törölhet, illetve az azonos IP-címről érkező regisztrációt megtagadhatja.

A hirdetés törlését Felhasználó bármikor kezdeményezheti.

A hirdetésekhez Szolgáltató korlátozott számban kép feltöltését teszi lehetővé Felhasználó számára. Kizárólag a hirdetéshez szorosan kapcsolódó képek feltöltése engedélyezett. Tilos olyan képet feltölteni, amely

 • obszcén, vagy erotikus tartalmú
 • dohányterméket vagy szeszesitalt reklámoz
 • a hirdetéshez nem kapcsolódik szorosan vagy nem egyértelmű
 • más szellemi tulajdonát képezi, az ő engedélye nélkül
 • más hirdetési oldal vízjelével, emblémájával van ellátva
 • sérti a képen szereplő személyek személyiségi jogát
 • bűncselekményt, szabálysértést valósít meg, vagy egyéb módon jogsértő

 

Hirdetett termékek, szolgáltatások, álláslehetőségek

Az Oldalra feltöltött hirdetések kizárólag szolgáltatás vagy termék értékesítését, vagy munkaviszony létesítését célozhatják. Kizárólag reklámcélú, konkrét termék vagy szolgáltatás értékesítését illetve munkaviszony létesítését nem célzó hirdetés feltöltése csak Szolgáltató külön engedélyével, külön megállapodással lehetséges.

Hamis vagy megtévesztő márkajelzéssel ellátott, engedély nélkül másolt szellemi tulajdont tartalmazó termék hirdetésének feltöltése tilos. Tilos szexuális tartalmú, jó erkölcsbe ütköző hirdetés feltöltése. Tilos dohányterméket, szeszesitalt, gyógyszert és lőfegyvert hirdetni. Tilos olyan terméket, szolgáltatást hirdetni, ami vagy aminek hirdetése bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, illetve egyéb módon jogellenes. Tilos politikai célú felhívást közzétenni.

Amennyiben a kínált termék birtoklása hatósági engedélyhez kötött, a hirdetést feltöltő erre köteles felhívni a figyelmet. Ha a kínált szolgáltatás végzése hatósági engedélyhez kötött, hirdető köteles az engedélye meglétét a hirdetésben jelezni.

A termék hirdetésének feltöltője a feltöltéssel mint ráutaló magatartással úgy nyilatkozik, hogy terméke jelen szabályzatnak maradéktalanul megfelel.

Tilos azonos hirdetést többször feltölteni úgy, hogy ezen hirdetések párhuzamosan jelenjenek meg az Oldalon. Attól a Felhasználótól, aki fentiek szerint több mint háromszor tölti fel hirdetését, Szolgáltató pótdíjat követelhet, melynek mértéke a feltöltéstől a hirdetések eltávolításig tartó időre irányadó hirdetéskiemelési csomag e körbe tartozó hirdetések számával felszorzott díjával egyezik. A pótdíjfizetés ugyanakkor hirdetéskiemelésre nem ad jogosultságot.

 

Üzenetküldés

A hirdetés lapján Szolgáltató elektronikus üzenetküldési lehetőséget biztosít a hirdetést megtekintő felhasználó számára a hirdető felé. A rendszer az üzenetet e-mailben továbbítja a hirdető regisztrált e-mail címére. Az ezt követő további üzenetküldés a hirdető és az érdeklődő között Szolgáltatótól függetlenül, saját felelősségre zajlik.

Szolgáltató az üzenetek célba éréséért, azok tartalmáért felelősséget nem vállal, azokat ellenőrizni nem köteles és nem is képes. Felhasználó teljeskörűen felel az általa küldött üzenetekért. A kapcsolatfelvétel során köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely obszcén, az üzenet címzettjét sértheti, bűncselekményt valósít meg, illetve egyéb módon jogsértő.

Felhasználó annak tudatában köteles eljárni, hogy a hirdetett termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos szerződés létrejöttéért és teljesítéséért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató nem felelős a felhasználóknak az Oldal használatával terjedő káros tartalmak, például vírusok okozta károkért.

Az Oldal elemei, megoldásai, megjelenése, valamint annak egésze Szolgáltató tulajdonát képezi.

Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal az Oldal használatával kapcsolatos esetleges jogsértések kapcsán, és elősegíti a felelősségre vonást.

Felhasználó kifejezetten vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy Szolgáltató jó hírneve ne sérüljön.

Felhasználó az Oldal szolgáltatásai vonatkozásában felmondási jog illeti meg a kötelmi jog szabályai szerint. A felmondást nem köteles indokolni.

 

Panasz

A fogyasztónak minősülő Felhasználó fogyasztói panasszal vagy kérdéssel írásban fordulhat Szolgáltatóhoz a kapcsolat.vigyed@gmail.com e-mail címen, vagy Szolgáltató postacímén (2071 Páty Erkel utca 11.). Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küld választ. A panasznak tartalmaznia kell legalább a Felhasználó nevét, lakcímét, e-mail címét, a panasz pontos leírását, valamint keltének helyét és idejét.

Szolgáltató a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vonatkozó rendelkezései szerint kezeli a fogyasztói panaszokat. Szolgáltató a panasz beérkeztét követő 30 napon belül köteles a panaszt megválaszolni, a kézbesítésről intézkedni. A panasz elutasítását indokolni kell. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató feltünteti a jogorvoslati lehetőségeket, azok fórumait.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Felhasználó Szolgáltató válaszát nem tartja kielégítőnek, elsősorban az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért.

 • a területi gazdasági kamarák mellett működő, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testület
 • területileg illetékes, fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló járási közigazgatási hivatal

 

FRISS HIRDETÉSEK

  KÖZÖSSÉG