Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Bevezetés

Fekete László egyéni vállalkozó (székhelye: 2074 Perbál Kossuth Lajos 38.; a továbbiakban: Fekete László e. v., ill. szolgáltató, ill. adatkezelő) mint a vigyed.hu tulajdonosa és üzemeltetője, s ekként mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közleményt, és egyúttal arra vállal kötelezettséget, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotörvény) meghatározott kritériumoknak.

Jelen tájékoztató tartalmazza a www.vigyed.hu alatt megtalálható internetes portállal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelveket, melyek folyamatosan elérhetők online, a www. vigyed.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen.

Felhasználó a vigyed.hu szolgáltatásaira és látogatására akkor jogosult, ha jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat, az adatkezelést, annak minden paraméterével együtt elfogadja, ahhoz hozzájárul. Ennek megfelelően kijelenti továbbá a felhasználó, hogy a jelen tájékoztató tartalmát megismerte, és azt követően haladéktalanul az adatkezelőhöz fordul minden olyan adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, amelyet jelen tájékoztató számára nem tisztáz kellően.

Amennyiben valaki az alábbiakban foglaltakkal nem ért egyet, a www.vigyed.hu portál használatától tartózkodni köteles.

 1. Meghatározások és elvi alapvetések

Meghatározások:

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,

valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok

feldolgozását végzi;

 

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

 

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé

teszik;

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé

nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának

vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő

lehetetlenné tétele;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet

vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy

képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,

vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-tagállam.

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval;

 

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá

vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 

személyes adat: bármely meghatározott természetes

személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg

kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető

azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy

több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző

tényező alapján azonosítani lehet;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,

és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Alapvetések

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a

törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a

nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb

megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség

teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben

és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,

illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az

érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 2. b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 3. c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig

lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az

adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az

adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó

részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény

lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása

során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló

adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli

adattovábbításra kerülne sor.

 1. Az adatkezelés részletei

A honlap látogatói

Az adatkezelő szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, statisztikai célból és a visszaélések megelőzése érdekében rögzítheti a honlap látogatóinak IP-címét és a megtekintett lapok címét. Ezen adatokat a szerver legfeljebb egy hónapig tárolja.

A vigyed.hu a testre szabott kiszolgálás érdekében kis adatcsomagot, úgynevezett cookie-t (más néven: süti) helyez el a felhasználó számítógépén, és ezt visszaolvassa. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásaikor elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmával összefüggésben. A cookie-t a felhasználó törölni tudja az eszközéről, illetve le tudja tiltani a böngészőjében a cookie-k alkalmazását.

A vigyed.hu oldalon a hirdetések kiszolgálását külső szolgáltató(k), a Google Adsense végzi(k), melynek során ugyancsak használhat(nak) cookie-t. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésről a fent nevezett szolgáltató(k) adhat(nak) felvilágosítást.

Regisztrált felhasználók

A vigyed.hu szolgáltatásai egy részéhez – így különösen a hirdetésfeladáshoz – csak regisztrált felhasználók számára engedélyez hozzáférést.

Az adatszolgáltató kijelenti, hogy az általa megadott adatok valósak, pontosak. Amennyiben az adatszolgáltató más személy adatait adja meg, kijelenti, hogy az ehhez szükséges hozzájárulással rendelkezik.

A bejelentkezéshez a vigyed.hu a felhasználó e-mail címét, felhasználónevét és jelszavát kezeli. A közösségi médián keresztül történő regisztráció esetén – fentieken túl, a felhasználó hozzájárulásával  – az adott közösségi oldali azonosítót, nyilvános adatlapot és profilképet is kezeli a szolgáltató.

Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a minden felhasználó számára biztonságos, kiszámítható és kényelmes kereskedelmi célú termékhirdetési lehetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint a hatályos jogszabályok, különösen a 2001. évi CVIII. törvény, illetve annak 13/A. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazása.

Helyesbítés, törlés, megismerés, felvilágosítás

Az adatok esetleges törlését, megismerését, helyesbítését, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos felvilágosítását a felhasználó e-mailben vagy levélben kérheti az adatkezelőtől.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során felvett személyes adatokat Fekete László e. v. a regisztráció törlésétől számított legfeljebb tizedik napig kezeli.

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

A vigyed.hu-t kiszolgáló szervereket az Mikro VPS Kft. (1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21. A. lház. 1. em. 1.) üzemelteti.

Fekete László e. v. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Fekete László e. v. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Fekete László e. v.

Postaím: 2071 Páty Erkel utca 11.

E-mail: kapcsolat.vigyed@gmail.com

 

 1. Adattovábbítások

Fekete László e. v. nem továbbítja a kezelt adatokat harmadik személy részére. Nem értendő adattovábbításnak például a jogérvényesítés érdekében hatósági eljárásban megjelölt személyes adat.

 1. Jogorvoslati és egyéb lehetőségek

Az érintett kérelmére Fekete László e. v., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban harminc napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő száz napon belül hasonló tájékoztatási kérelemmel az adatkezelőhöz még nem fordult. Egyéb esetekben Fekete László e. v. költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Fekete László e. v. a személyes adatot törli, ha

 1. a) kezelése jogellenes,
 2. b) az érintett kéri,
 3. c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 4. d) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Fekete László e. v. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.;

Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

FRISS HIRDETÉSEK

  KÖZÖSSÉG